Panství Bechyně s.r.o. - Homepage

Podmínky klubu

S T A N O V Y
I.
Název klubu
1. Jihočeský golfový klub Bechyně z.s.
II.
Právní forma, sídlo
1) 1. Jihočeský golfový klub Bechyně z.s. (dále jen 1. Jč.g.k.B. z.s.) je dobrovolným sdružením ve
smyslu zákona č. 83/1990 Sb. v platném znění o sdružování občanů
2) 1. Jihočeský golfový klub Bechyně z.s. je právnickou osobou se sídlem 391 65 Bechyně, Zámek čp. 1
III.
Znak
Znak 1. Jč.g.k.B. z.s. je vyobrazen v příloze stanov.
IV.
Poslání a cíle činnosti
1) Základním posláním 1. Jč.g.k.B. z.s. je sdružení občanů za účelem sportovního a společenského vyžití
při respektování zákonů ČR a morálních pravidel fair play.
2) Cíle 1. Jč.g.k.B. z.s. vycházejí z jeho poslání a předmětu činnosti a jsou tyto:
- vytváření podmínek pro aktivní provozování rekreačního a závodního golfu v oblasti Jižních Čech
- rozvoj služeb souvisejících s provozováním golfu
- výuka golfu s důrazem na dodržování základních etických pravidel chování
- napomáhání rozvoje turistického ruchu v Jihočeském kraji
3) Činnost 1. Jč.g.k.B. z.s. se řídí stanovami České golfové federace a jinými golfovými zvyklostmi
vytvořenými mezi golfovými kluby.
1. Jč.g.k. z.s. je nepolitickou organizací a zdržuje se jakýchkoliv politických ambicí. Přesto se chce
aktivně podílet na veřejném životě v místě působiště.
V.
Členství v klubu, ukončení členství
1) Členem 1. Jč.g.k.B. z.s. se může stát každá fyzická nebo právnická osoba, která splní následující
podmínky:
- podá písemnou přihlášku, čímž se přihlásí a zaváže k respektování členských povinností
vyplývajících ze stanov klubu
- splní podmínky členství stanovené výborem 1. Jč.g.k.B. z.s.
- kolektivním členem klubu mohou být i organizace, instituce či podniky, které chtějí přispět k rozvoji
golfu. S kolektivním členem uzavře výbor klubu zvláštní smlouvu, ve které vymezí práva a povinnosti
kolektivního člena klubu.
2) Členství člena 1. Jč.g.k.B. z.s. vzniká schválením přihlášky ve výboru klubu, který žadatele písemně
vyrozumí a ve spolupráci s Českou golfovou federací zajistí vystavení klubového průkazu, který
zároveň, při získání výkonnosti, opravňuje ke hraní i na jiných golfových hřištích.
3) Členství zaniká:
- zrušením členství při vystoupení člena nebo v důsledku neplnění základních povinností
- vyloučením člena pro zvlášť závažné neplnění povinností nebo porušení discipliny.
Za zvlášť závažné porušení povinností se považuje zejména:
- nezaplacení povinných vkladů a příspěvků ani po výzvě klubu
- způsobení škody klubu zaviněným jednáním
- způsobení morální škody klubu porušením zákonů či základních morálních zásad chování
- v případě úmrtí člena se jeho dědic stává členem klubu po schválení výkonným výborem
VI.
Práva a povinnosti člena klubu
1) Člen 1. Jč.g.k.B. z.s. má právo podílet se na naplňování poslání a cílů 1. Jč.g.k.B. z.s., mezi něž patří:
- užívat golfové hřiště
- užívat zařízení a vybavení, které k hřišti náleží
- účastnit se sportovních, kulturních a společenských akcí, pořádaných 1. Jč.g.k.B. z.s.
- účastnit se turnajů pořádaných českými kluby podle propozic schválených Českou golfovou federací
- kandidovat do výboru klubu
- spolupodílet se na rozhodování prostřednictvím orgánů klubu
2) Člen 1. Jč.g.k.B. z.s. má tyto povinnosti:
- řídit se stanovami 1. Jč.g.k.B. z.s., ustanoveními České golfové federace a respektovat rozhodnutí
orgánů klubu
- uhradit ve stanovených termínech a způsobem uvedeným výkonným výborem, veškeré členské
vklady a poplatky
- dodržovat striktně pravidla stanovená pro provoz hřiště 1. Jč.g.k.B. z.s., jakož i pravidla na ostatních
hřištích, na nichž se účastní hry
- dodržovat pravidla fair play a svým chováním přispívat k vytváření vysokého kreditu klubu
VII.
Disciplinární řízení
1) Podnět k zahájení disciplinárního řízení podává předseda revizní komise výkonného výboru po
projednání v revizní komisi. Předseda revizní komise přijímá veškerá písemná oznámení o porušení
povinností členů. Revizní komise rozhoduje většinou hlasů o tom, zda porušení povinnosti člena je
natolik závažné, aby bylo zahájeno disciplinární řízení. Nezaplacení předepsaných úhrad ze strany
člena je vždy závažným porušením povinností člena.
2) K zahájení disciplinárního řízení je oprávněn výkonný výbor 1. Jč.g.k.B. z.s. Pokud dospěje k závěru,
že byly porušeny povinnosti člena, může uložit za toto porušení napomenutí nebo člena vyloučit.
3) Rozhodnutí výkonného výboru je konečné.
VIII.
Orgány klubu
Orgány klubu jsou:
- valná hromada
- výkonný výbor
- prezident
- viceprezident
- revizní komise
IX.
Valná hromada
1) Nejvyšším orgánem 1. Jč.g.k.B. z.s. je valná hromada, která je tvořena všemi členy klubu.
2) Valnou hromadu svolává jednou ročně prezident 1. Jč.g.k.B. z.s. pozvánkou vyvěšenou v sídle klubu a
zveřejněnou na webových stránkách kubu www.golf-bechyne.cz
Prezident je povinen svolat mimořádnou valnou hromadu do jednoho měsíce od okamžiku, kdy o toto
prokazatelně požádají tři pětiny všech členů klubu.
3) Valná hromada rozhoduje svým usnesením:
a) o vzniku a zániku klubu, v případě zániku rozhoduje o majetkovém vypořádání
b) o přijetí a změnách stanov
c) o názvu, sídle, znaku a jiné symbolice
d) o schválení výroční zprávy o činnosti a hospodaření, schvaluje plán hospodaření
e) volí výkonný výbor, vyjma členů, kteří jsou nominováni společností Panství Bechyně s.r.o. a revizní
komisi
f) schvaluje hlavní směry činnosti
g) navrhuje výši ročních členských příspěvků
h) navrhuje čestné členy
4) K platnosti usnesení valné hromady je potřeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů valné
hromady. K platnosti usnesení v bodech a), b), c) je nezbytný souhlas alespoň jednoho člena klubu,
jmenovaného společností Panství Bechyně s.r.o. prezident či viceprezident).
X.
Výkonný výbor
1) Statutárním orgánem 1. Jč.g.k.B. z.s. je výkonný výbor volený valnou hromadou klubu, vyjma členů,
kteří jsou nominováni společností Panství Bechyně s.r.o.. Výkonný výbor má 5 členů s tím, že funkční
období je pětileté a opětovná volba či nominace je možná. Společnost Panství Bechyně s.r.o. jmenuje
vždy 2 zástupce do výkonného výboru, a to prezidenta a viceprezidenta klubu.
2) Výkonný výbor řídí činnost 1. Jč.g.k.B. z.s. a rozhoduje o všech otázkách, které nejsou určeny do
kompetence valné hromady. Výkonný výbor je oprávněn zřídit funkci sekretáře k zajištění činnosti
klubu. Jednání výkonného výboru svolává prezident.
3) Výkonný výbor stanovuje podmínky pro přijímání nových členů a rozhoduje o jejich přijímání, vede
evidenci členů klubu.
4) Na návrh člena klubu může výkonný výbor udělit čestné členství osobám, které mimořádným
způsobem přispěly k činnosti a propagaci klubu. Čestné členství je rovno řádnému členství, není však
předmětem dědictví a nepodléhá poplatkové povinnosti.
5) K platnosti usnesení výkonného výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů
výkonného výboru, z nichž alespoň jeden je prezident či viceprezident.
6) Rozhodnutí výkonného výboru ve formě usnesení podepisuje prezident klubu, pokud tak nemůže učinit
z důvodu nemoci či nepřítomnosti, podepisují za výbor všichni členové, kteří tvořili nadpoloviční
většinu při hlasování výboru, z nichž jeden musí být viceprezident.
7) Výkonný výbor se schází dle potřeby, schůzi výkonného výboru svolává prezident či kterýkoliv člen
výkonného výboru způsobem, jakým se svolává valná hromada.
XI.
Prezident, viceprezident
Prezident reprezentuje 1. Jč.g.k.B. z.s. a jeho jménem jedná navenek, v případě, že prezident
nemůže z jakýchkoliv důvodů přechodně funkci zastávat, přebírá jeho práva a povinnosti viceprezident.
Prezident a viceprezident klubu mohou k realizaci jednotlivých úkolů pověřit jiné členy klubu, ev.
vyžaduje-li to zvláštní odborné schopnosti, i osoby, které nejsou členy klubu.
V jednání, jehož důsledkem je vznik závazků klubu, je prezident klubu, ev. jím pověřený
viceprezident, vázán rozhodnutím valné hromady či výkonného výboru.
Vyjma prezidenta jsou za klub oprávněni podepisovat tři členové výkonného výboru, z nichž
jeden musí být viceprezident klubu, přičemž jsou taktéž vázáni rozhodnutím valné hromady či výkonného
výboru.
XII.
Revizní komise
1) Revizní komise je jmenována v počtu nejméně tří členů výkonným výborem. Počet jejích členů a délku
funkčního období určuje výkonný výbor při jejím jmenování. Do čela komise je jejími členy volen
předseda revizní komise.
2) Revizní komise provádí pravidelné kontroly hospodaření 1. Jč.g.k.B. z.s. a o výsledcích informuje
výkonný výbor a valnou hromadu. Při zjištění nedostatků podává výkonný výbor návrh na jejich
odstranění nejbližší valné hromadě či valnou hromadu informuje o jejich odstranění. V případě, že
zjištěný nedostatek bude zásadního charakteru ohrožující chod či samotnou existenci klubu, revizní
komise o této skutečnosti neprodleně informuje výkonný výbor, který v rámci své kompetence provede
nápravu.
3) Předseda revizní komise podává výkonnému výboru návrh na zahájení kárného řízení.
XIII.
Majetek a zásady hospodaření
1) Zdrojem majetku 1. Jč.g.k.B. z.s. jsou zejména:
a) příjmy ze sportovní, kulturní a společenské činnosti
b) příjmy z vlastní hospodářské činnosti
c) příjmy z reklamní činnosti a sponzorských smluv
d) příspěvky a dotace vyšších sportovních sdružení
e) příspěvky a dotace České golfové federace a vyšších tělovýchovných sdružení a organizací
2) Způsob užívání nemovitostí a věcí movitých, které nejsou ve vlastnictví klubu, ale slouží k činnosti
klubu, je řešen smlouvou mezi společnostmi Panstvím Bechyně s.r.o. a klubem.
XIV.
Majetkové vypořádání při ukončení členství
Člen, jehož členství v klubu skončilo, nemá nárok na vrácení vkladu či zaplacených členských příspěvků.
XV.
Závěrečná ustanovení
Tyto stanovy nahrazují stanovy registrované Ministerstvem vnitra ČR dne 28.2.1994.
Platnost těchto stanov je podmíněna jejich schválením na valné hromadě klubu. Ten pak zrealizuje
založení těchto stanov do spolkového rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích.
Spolek zaniká způsoby uvedenými v ustanovení § 12 zákona č. 83/1990 Sb. v platném znění.